REGULAMIN Formini – Fitness klub dla dzieci

1. Postanowienia ogólne

1.1 Miejscem prowadzenia zajęć jest siedziba firmy Formini – Fitness klub dla dzieci, Katarzyna Kochalska, ul. Niemodlińska 63, 45-864 Opole, posiadająca numery ewidencyjne NIP: 754-283-45-21 oraz REGON 161525172.

1.2 Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, formularz wypełnia rodzic/opiekun dziecka.

1.3 Zapisu można dokonać osobiście w recepcji studia lub telefonicznie pod nr tel. 606 789 950

1.4 Zajęcia organizowane przez Formini – Fitness klub dla dzieci są odpłatne.

1.5 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz wykupienie jednorazowego wejścia lub karnetu najpóźniej na pierwszych zajęciach danego miesiąca

1.6 Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku Formini – Fitness klub dla dzieci

1.7 Istnieje możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach próbnych

1.8 Formini – Fitness klub dla dzieci zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat w przypadku zmiany kosztów utrzymania Formini – Fitness klubu dla dzieci lub innych zewnętrznych przyczyn. Kursant/opiekun prawny o ewentualnych zmianach w opłatach winien być powiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

1.9 Opłata może zostać uregulowana w gotówce w recepcji Formini – Fitness klubu dla dzieci lub przelewem na konto: ING Bank Śląski nr 27 1050 1504 1000 0091 3431 8188 Formini – fitness klub dla dzieci, ul. Niemodlińska 63, 45-864 Opole, tytułem: „Opłata za zajęcia za miesiąc (podać miesiąc i rok) za (imię i nazwisko kursanta)”, nie później niż do 10.każdego miesiąca.

2. Bezpieczeństwo i porządek pracy Formini – Fitness klub dla dzieci

2.1 Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek środków odurzających.

2.2 Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napojów

2.3 Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zamiennym.

2.4 Formini – Fitness klub dla dzieci nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć ruchowych.

2.5 Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, Formini – Fitness klub dla dzieci nie ponosi odpowiedzialności.

2.6Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Formini – Fitness klub dla dzieci.

2.7 Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.

2.8 Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

3. Organizacja zajęć w Formini – Fitness klub dla dzieci

3.1 Formini – Fitness klub dla dzieci ma prawo w sytuacjach losowych odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie www.formini.pl, w recepcji lub dostarczona do Uczestników telefonicznie lub mailowo. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez Formini – Fitness klub dla dzieci zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.

3.2 Nieobecność Kursanta na zajęciach Formini – Fitness klub dla dzieci, nie skutkuje zwrotem opłaty za zajęcia i nie obliguje Formini – Fitness klub dla dzieci do ponownego przeprowadzenia tych zajęć, wyjątek mogą stanowić sytuacje losowe, w wyniku których Kursant nie jest w stanie przez dłuższy okres czasu uczestniczyć w zajęciach. W takim przypadku Kursant/opiekun prawny zobligowany jest poinformować o zaistniałym fakcie Formini – Fitness klub dla dzieci na piśmie lub drogą mailową aby otrzymać stosowne zwolnieniu z opłaty na okres jej zawieszenia

3.3 Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, pod warunkiem, że nieobecność zostanie wcześniej zgłoszona. Nieodrobione zajęcia przepadają każdorazowo wraz z końcem miesiąca kalendarzowego

3.4 O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności instruktora oraz innych uczestników Formini – Fitness klubu dla dzieci

3.5 W każdej chwili Formini – Fitness klub dla dzieci zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Formini – Fitness klub dla dzieci zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków organizowanych zajęć oraz do regularnego i rzetelnego przeprowadzania zajęć.

4.2 Uczestnik zajęć Formini – Fitness klub dla dzieci, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku na stronie internetowej zarządzanej przez Formini – Fitness klub dla dzieci w postaci fotografii, reportaży oraz filmów służących promocji zajęć prowadzonych w Formini – Fitness klub dla dzieci

4.3 Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych oraz bezpośrednio związanych z pracą Formini – Fitness klub dla dzieci. Jednocześnie wyraża zgodę na zapis powyższych danych w bazie komputerowej Formini – Fitness klub dla dzieci. Tym samym został pouczony o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. (Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

4.4 Formini – Fitness klub dla dzieci zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

4.5 W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a dopiero po wyczerpaniu tej drogi, przez sąd właściwy dla siedziby

Formini – Fitness klub dla dzieci